Productbeschrijving: premiescan loonkosten

Bruinsma Advies levert adviesdiensten op het gebied van loonkosten en personeelsadministratie. 

loonkosten besparen door een premiescan:

Speerpunt zijn de premies werknemersverzekeringen die door werkgevers worden afgedragen als onderdeel van de loonbelasting. Deze diensten worden geleverd in de vorm van een premiescan waarin de premieafdrachten van de afgelopen 5 jaar worden onderzocht.

Doel

Het doel van de premiescan is inzichtelijk maken of u optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden op het gebied van beperking van loonkosten. In het bijzonder of de premies juist zijn toegepast en voordelen en kortingen volledig zijn benut .

Scope van de premiescan

De volgende onderdelen vallen binnen de scope van de scan:

 • Sociale Verzekeringspremies
 • Basispremie WAO/ WIA/ WGA
 • Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
 • Premie WW-Awf
 • Premie Sectorfonds
 • Premiekortingen en Loonkostenvoordelen
 • Voordeel oudere werknemers
 • Voordeel doelgroep banenafspraak
 • Voordeel (herplaatsing) arbeidsgehandicapten

Aanvullende controle op Loonkostensubsidies en no-riskpolissen.

Planning

De doorlooptijd van een onderzoek is circa 6 maanden. Tijdens deze periode worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Verzamelen vereiste gegevens;
 2. Verwerken van de vereiste gegevens;
 3. Informatie uitvraag bij de Belastingdienst m.b.t. premiedifferentiatie (8 weken);
 4. Inventarisatie werknemers m.b.t. premiekortingen en voordelen (Gemiddeld 4 tot 6 weken);
 5. Informatie uitvraag bij het UWV (8 weken);
 6. Bezwaar indienen bij de Belastingdienst (8 weken);
 7. Opstellen correctie-instructie;
 8. Beoordelen en uitbetalen teruggaaf door Belastingdienst (8 weken);
 9. Evaluatie

 

Rapportage

Op basis van de premiescan levert Bruinsma Advies een correctie-instructie aan. In deze instructie wordt gespecificeerd welke correcties in de administraties van opdrachtgever moeten worden verwerkt. Aanvullend ontvangt u een evaluatie met de bevindingen en advies over het toepassen van de voordelen in de sociale wetgeving

Lees hier de uitgebreide productomschrijving